Уховидна арения

Arrhenia lobata (Pers. : Fr.) Redhead

Leptoglossum lobatum (Pers. : Fr.) Ricken

Сем. Tricholomataceae - Есенни гъби

Природозащитен статут. Застрашен [EN B1ab(i,iii,iv)]

Морфология и биология. Плодното тяло приседнала шапка (без пънче), уховидно, във вид на мидена черупка или като шпатула, 1–4 cm в диаметър, сиво-кафяво, кафяво; повърхността на шапката блестяща, водниста, гладка, накрая набръчкана; ръбът вълновиден. Жилките редки, къдрави, вилужно разклонени към края, едноцветни или по-светли от шапката, блестящи. Месото желатинозно, полупрозрачно. Спорите широкояйцевидни, 9–11 ´ 6–7 mm, безцветни, гладки. Образува плодни тела, единично или на малки групи, V–XI.

Местообитание и популации. Расте върху мъхове (Drepanocladus) в торфища и мочурища, високо в планините.

Разпространение в България. Витошки район (Витоша – торфище в района на х. „Алеко“), Странджа.

Общо разпространение. Европа (Западна, Северна, Средна).

Отрицатено действащи фактори. Промяна на хабитатите в резултат на туризъм и отдих, пожари, засушаване и др.

Предприети мерки за защита. Включен в Червен списък на гъбите в България. Известните находища са разположени в природните паркове „Витоша“ и „Странджа“ и в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Проучване на числеността и площта на популацията, на биологията и екологията на вида. Включване в националната система за мониторинг на биологичното разнообразие и опазване на торфените хабитати.

Литература: Бързаков, 1932; Gyosheva & Ganeva, 2004; Gyosheva et al., 2006.

Автор Мелания Гьошева


Уховидна арения (карта на разпространението)

Уховидна арения (илюстрация)