Едроплоден хрян

Armoracia macrocarpa (Waldst. & Kit.) Kit. ex Baumg.

Сем. Brassicaceae – Кръстоцветни

Природозащитен статут. Застрашен [EN А1c; B1ab(ii,iii,iv)+2ab(ii,iv)]. БК.

Морфология и биология. Многогодишно тревисто растение с дебело коренище. Стъблото високо 100–150 cm, изправено, голо. Приосновните листа продълговатояйцевидни, закръглено назъбени, на дръжки; стъбловите листа приседнали или на къси дръжки, ланцетни, назъбени. Цветовете 8–10 mm в диаметър, събрани в метлицовидни съцветия. Венчелистчетата бели, дълги 7–8 mm.. Плод шушулчица, 10–15 mm в диаметър. Цв. IV–VII, пл. V–VIII. Опрашва се от насекоми. Размножава се със семена.

Местообитания и популации. По брега на р. Дунав и по островите в реката. Среща се в състава на разредени алувиални гори и в окрайнините им, но вторично навлиза и в тополови култури, по периферията на блата. Издържа на продължително заливане. Повечето установени популации са малочислени, само на о-в Голяма Бързина (Беленска островна група) има многочислена популация.

Разпространение в България. Североизточна България, Дунавска равнина (край р. Дунав – островите Голям Бръшлян, Тутраканско и Голяма Бързина, Беленско, при с. Арчар, Видинско); до 100 m н. в.

Общо разпространение. Словакия, Югославия, Унгария, Румъния, България. Ендемит за басейна на р. Дунав.

Отрицателно действащи фактори. Промяната на водния режим на р. Дунав, преусшаването на блатата и замяната на крайречните гори с тополови култури.

Предприети мерки за защита. Находището на о. Голяма Бързина е в природен парк „Персина“, а това на о. Голям Бръшлен е в защитена местност „Калимок – Бръшлен“. Находищата на вида са в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Проучване на числеността и площта на популациите, на отрицателно действащите фактори. Мониторинг на състоянието на известните популации, включване на вида в списъка на защитените растения съгласно Закона за биологичното разнообразие. Събиране на семенен материал за Националната семенна генбанка в гр. Садово, опазване и възстановяване на заливните гори по р. Дунав.

Литература: Dimitrov, 2001; Tzonev, 2004.

Автор Росен Цонев


Едроплоден хрян (карта на разпространението)

Едроплоден хрян (илюстрация)