Кръглолистна вълча ябълка

Aristolochia rotunda L.

Сем. A ristolochiaceae – Копитникови

Природозащитен статут. Застрашен [EN B2ab(ii,iii)]. ЗБР.

Морфология и биология. Многогодишно тревисто растение. Стъблото високо 15–100 cm, просто или разклонено, голо. Листата 2–8(13) cm, яйцевиднозакръглени, стъблообхващащи, дръжката дълга не повече от 0,5 cm. Цветовете (2)3–6 cm, жълти, устната тъмнокафява; дръжката на цвета по-дълга от тази на листа. Кутийката 1–2 cm, сферична. Цв. ІV–V, пл. V–VІІ. Опрашва се от насекоми. Размножава се със семена.

Местообитания и популации. Расте по сухи терени – отворени храсталачни места и разредени дъбови гори. Субпопулациите са малочислени и силно фрагментирани.

Разпространение в България. Струмска долина (Ю. – около Петрич), Родопи (Изт. – Кърджали, Крумовград, Ивайловград), Тракийска низина (Свиленград, Хасково); до около 600 m н. в.

Общо разпространение. Южна Европа, Балкански полуостров, Средиземноморие, Северна Африка.

Отрицателно действащи фактори. Промени в режима на стопанисване на земята, застрояване на териториите, на които се намират субпопулациите на вида. Строителство на пътища и жп съоръжения.

Предприети мерки за защита. Защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие. Част от находищата на вида попадат в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Необходимо е разработване на План за действие за вида, както и детайлно проучване на хорологията на вида, числеността и площта на неговите популации, на биологията и екологията на вида. Провеждане на дългосрочен мониторинг за разкриване на тенденциите при този вид и събиране на семенен материал за Националната семенна генбанка в гр. Садово.

Литература: Асенов, 1970; Мешинев, 1984.

Автор Десислава Димитрова


Кръглолистна вълча ябълка (карта на разпространението)

Кръглолистна вълча ябълка (илюстрация)