Хълмова гъшарка

Arabis collina Ten.

Сем. Brassicaceae – Кръстоцветни

Природозащитен статут. Застрашен [EN B1ab(ii,iii); C2a(i)]. ЗБР.

Морфология и биология. Многодишно тревисто растение с 10−30 cm високи стъбла. Приосновните листа образуват розетка, стъбловите приседнали, долните широкояйцевидни, горните ланцетни, гъстовлакнести. Съцветията гроздовидни, цветовете сравнително едри, с 8−10 mm дълги бледорозови до почти бели венчелистчета. Плодовете дъговидноизвити голи шушулки. Семената дребни, кафяви, яйцевиднопродълговати с тясно крилце. Цв. VI−VII, пл. VIII−IX. Опрашва се от насекоми. Размножава се със семена, които се разпространяват от вятъра и барохорно.

Местообитания и популации. Расте по варовити скалисти и каменисти терени, на хумусно-карбонатни и неразвити скелетни почви в иглолистния пояс. Популациите са разкъсани, малочислени, често участват в тревния етаж на формации отPinus heldreichii заедно сArabis procurrens ,Kernera saxatilis ,Micromeria cristata ,Achillea ageratifolia ,Chondrilla urumoffii и др.

Разпространение в България. Славянка, Пирин; от (1100)1300 до около 2000 m н. в.

Общо разпространение. Южна Европа, Средиземноморие.

Отрицателно действащи фактори. Ограниченото разпространение, ниската численост на популациите, утъпкването от туристи, пашата на животни, горските пожари и сечите са предпоставка за промени в естествените условия на местообитанията и съкращаване на видовия ареал на територията на страната.

Предприети мерки за защита. Защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие. Част от находищата са в границите на национален парк „Пирин“ и резерват „Алиботуш“ в Славянка и попадат в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Мониторинг на състоянието на популациите с цел оптимизиране режима на охрана. Съхраняване на семена в Националната семенна генбанка в гр. Садово, проучване на възможностите за отглеждане в колекция и реинтродукция в естествените местообитания.

Литературa. Асенов, 1970; Анчев, 2001; Ancev, 2007.

Автори Минчо Анчев, Валентина Горановa


Хълмова гъшарка (карта на разпространението)

Хълмова гъшарка (илюстрация)