Aphanorhegma patens (Hedw.) Lindb.

Physcomitrella patens (Hedw.) Bruch & Schimp.3

Сем. Funariaceae- Фунариеви

Природозащитен статут. Критично застрашен [CR B2ab(iii)c(ii,iii)].

Морфология и биология. Ефемерен едногодишен листнат връхноплоден мъх. Расте поединично или на малки групи. Стъблата до 0,5 cm високи. Листата събрани в розетка, лопатовидно-ланцетни, плоскокрайни, в горната част тъпо назъбени. Жилката завършва под върха на листа. Еднодомен. Спороносната кутийка върху къса дръжка, скрита в перихецийните листа, кълбовидна, затвореноплодна.

Местообитания и популации. Среща се върху открита глинеста влажна почва и тиня по дъната и бреговете на периодично пресъхващи малки водоеми, локви, канавки, напоителни канали, влажни ливади, брегове на потоци и езера. Числеността на популациите и субпопулациите силно варира в зависимост от климатичните условия (валежи, температура) в края на есента и началото на зимата.

Разпространение в България. Дунавска равнина (край с. Обнова), Тракийска низина (рибарниците в околностите на Пловдив).

Общо разпространение. Европа, Североизточна Азия, Северна Америка. Характерен за умерения климатичен пояс.

Отрицателно действащи фактори. Основни застрашаващи фактори са както твърде интензивно използване (при окрупняване) на обработваемите площи, така и прекратяване на всякаква стопанска дейност и като резултат пресъхване на напоителните канали и обрастване на подходящите местообитания с конкурентни видове. Силно зависи от наличието на умерено нарушаване на местообитанията, което да създава подходящи временни микрохабитати.

Предприети мерки за защита. Находището край с. Обнова е в защитена зона от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Проучване на числеността и площта на популациите, биологията и екологията на вида у нас, изясняване на застрашаващите фактори и мониторинг на популациите.

Литература: Петров, 1956б; Natcheva, 2007.

Автор Райна Начева


Aphanorhegma patens (карта на разпространението)

Aphanorhegma patens (илюстрация)