Плосколюспесто подрумиче

Anthemis virescens Velen.

Сем. Asteraceae – Сложноцветни

Природозащитен статут. Застрашен [EN B1ab(iii,iv)+2ab(iii,iv)]. IUCN(R), ЗБР. Български ендемит.

Морфология и биология. Едногодишно или двугодишно тревисто растение. Стъблата многобройни, високи 40–60 cm, разклонени, голи. Листата двойноперести, разсеяновлакнести, средните дълги около 5 cm и широки 4,5 cm, дяловете тяснолинейни, с осилче на върха си. Кошничките 30–35 mm в диаметър. Обвивката гола; обвивните листчета кожести, външните продълговато-триъгълни, заострени, останалите продълговатоланцетни, с разкъсан ръб и разкъсаноципест връх. Езичестите цветове жълти. Плодосемките дълги 1–1,5 mm, едва 4-ръбести, зърнестограпави по ръбовете. Цв. VI–VIII, пл. VIII–X. Размножава се със семена.

Местообитания и популации. Среща се по тревисти места, необработвани и изоставени ниви в покрайнините на горите, синори, песъчливи места, в пояса на дъбовите гори, на карбонатни черноземни и канелени горски почви. Образува фрагментирани популации с разпръснати единични или на малки групи индивиди.

Разпространение в България. Черноморско крайбрежие, Стара планина (Изт.), Родопи (Изт.), Тунджанска хълмиста равнина, Странджа; до около 300–500 m н. в.

Общо разпространение. България.

Отрицателно действащи фактори. Разораване на находищата, обрастване с храсти и дървета, рудерализиране, ниска конкурентноспособност на вида.

Предприети мерки за защита. Защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие. Една от популациите попада в границите на природен парк „Сините камъни“. Част от находищата са в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Детайлно проучване на числеността и площта на популациите, на биологията и екологията на вида и на застрашаващите фактори. Обявяване на някои находища (например в Източни Родопи) за защитени територии, мониторинг на състоянието на избрани популации и събиране на семена за Националната семенна генбанка в гр. Садово.

Литература: Кузманов, 1984а; Грозева и др., 2004; Fernandes, 1976.

Автор Владимир Владимиров


Плосколюспесто подрумиче (карта на разпространението)

Плосколюспесто подрумиче (илюстрация)