Вайлантова антродия

Antrodia vaillantii (DC. : Fr.) Ryvarden

Сем. Meripilaceae

Природозащитен статут. Застрашен [EN B2ab(i,ii,iv)].

Морфология и биология. Плодните тела едногодишни, разпростряни, дебели до 5 mm, слабо прикрепени към субстрата, бели; ръбът широк. Порите с бяла до светлокремава повърхност, кръгли до ъгловати. Тръбичките дълги 1–3 mm. Хифната система димитична. Спорите елипсовидни, 5–7 × 2,5–3,5 µm, безцветни, гладки, тънкостенни. Образува плодни тела през X.

Местообитания и популации. Среща се в иглолистни гори.

Разпространение в България. Родопите (Ср.).

Общо разпространение. Европа, Азия, Северна Америка, Австралия.

Отрицателно действащи фактори. Промяна на хабитати в резултат на залесяване, дърводобив, туризъм.

Предприети мерки за защита. Включен е в Червен списък на гъбите в България.

Необходими мерки за защита. Изследване на числеността и площта на популацията, на биологията и екологията на вида. Опазване на местообитанията на вида.

Литература: Стойчев, 1990.

Автори Цветомир M. Денчев, Румяна Д. Петрова, Георги Т. Стойчев


Вайлантова антродия (карта на разпространението)

Вайлантова антродия (илюстрация)