Борисово подрумиче (Пясъчно подрумиче)

Anthemis regis-borisii Stoj. et Acht.

Сем. Asteraceae – Сложноцветни

Природозащитен статут. Застрашен [EN B1ab(ii,iii)+2ab(ii,v)]. ЗБР. Български ендемит.

Морфология и биология. Многогодишно тревисто растение. Стъблата високи 10–20 cm, разклонени от основата, сивовлакнести. Листата продълговатоланцетни, дълги 2–3 cm, долните перести, делчетата линейнолопатовидни. Съцветията връхни, с 2–4 кошнички. Кошничките 2–2,5 cm в диаметър, езичестите цветове бели, езичето дълго до 10 mm, тръбестите жълти. Обвивката на кошничките влакнеста, средните обвивни листчета продълговати, с ципест ръб. Плодосемките конични, с къса ципеста якичка. Цв. V–VІ, пл. VІ–VІІ. Насекомоопрашващо се растение. Размножава се със семена.

Местообитания и популации. Среща се по разкритията на терциерни пясъци в Побити камъни (предимно на каменисти излази) и по каменисти и сипейни места на Мадарското плато. Растителността е отворена, видовият състав е от хазмофити и псамофити. Районът на разпространение е под 1000 km2, а заеманата площ – под 0,2 km2. Установен е в 7 от групите Побити камъни, по запазени открити местообитания между тях и на Мадарското плато.

Разпространение в България. Черноморско крайбрежие (С. – района на Побити камъни, Варненско), Североизточна България (Мадарско плато); до 300 m н. в.

Общо разпространение. България.

Отрицателно действащи фактори. Ограниченото разпространение. Извършеното в района залесяване на песъчливите терени през миналия век. Инвазивното развитие наOpuntia vulgaris в групата „Белослав запад“, където е най-многочислената популация. Утъпкването от посетители на популацията в „Централна група Побити камъни“ и на Мадарско плато.

Предприети мерки за защита. Защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие. Повечето находища са в границите на защитени територии (защитени местности „Побити камъни“ и „Мадарски скални венци“) и попадат в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Мониторинг на състоянието на популациите; преустановяване на въздействието на отрицателните фактори в групата „Белослав запад“; ограничичаване на утъпкването от туристи в „Централната група Побити камъни“ и преустановяване на незаконната паша в някои от групите.

Забележка. Видът отговаря на критерий B1ab(ii,iii)+2ab(ii,v) за „критично застрашен“. Отчитайки наличието на 10 популации, 8 от които в защитени територии, е предпочетена категорията „застрашен“.

Литература: Тхин, 1980; Кузманов, 1984; Филипова-Маринова, Петрова, 2003; Stojanoff & Achtaroff, 1937; Petrova, 1997.

Автор Антоанета Петрова


Борисово подрумиче (карта на разпространението)

Борисово подрумиче (илюстрация)