Рилско подрумиче

Anthemis orbelica Pancic

A nthemis thracica var.orbelica (Pancic) Stoj. & Acht.

Сем. Asteraceae – Сложноцветни

Природозащитен статут. Застрашен [ЕN B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab(ii); C2a(i)]. IUCN(R), ЗБР. Български ендемит.

Морфология и биология. Двугодишно тревисто растение. Стъблото високо 30–80 cm, разреденовлакнесто до почти голо. Листата дълги до 8 cm, просто- до двойноперести, дяловете тяснолинейни. Кошничките полукълбести, 10–11 mm в диаметър, единични по върховете на стъблата. Обвивните листчета жълто-зелени, яйцевидноланцетни, с тесен бледокафяв напилен ръб, голи. Прицветните люспи осилести, голи, със светло връхче. Езичестите цветове бели, дълги 10–12 mm, тръбестите жълти. Плодовете обратнопирамидални, по ръба с неясен ципест ръб. Цв. VІ−VIІ, пл. VIІ−ІХ. Опрашва се от вятъра и от насекоми. Размножава се със семена.

Местообитания и популации. Расте по скалисти и тревисти места. Популациите са пространствено изолирани, разкъсани, образувани от единични растения или не много на брой групи от по няколко индивида.

Разпространение в България. Стара планина (над Сопот), Пирин (долината на р. Разсланковица), Рила (над гр. Рила, местн. Добро поле, местн. Марина вапа, Рилски манастир, р. Друшлявица, Сухото езеро, над Кирилова поляна, вр. Йосафица, Костенецки балкан), Средна гора (Ихтиман), Родопи (край Велинград, Каменищка планина, с. Дряново, р. Черна.); до 2000 m н. в.

Общо разпространение. България.

Отрицателно действащи фактори. Местообитанията са свързани с ерозирани терени. Много ограниченото разпространение и малката численост застрашават вида с пълно унищожение.

Предприети мерки за защита. Защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие. Регистриран в списъка на застрашените растения на IUCN (Walters & Gillet, 1998) с категория „рядък“. Част от популациите му са включени в националните паркове „Рила“, „Пирин“ и „Централен Балкан“, Централен Рилски резерват и природен парк „Рилски манастир“. Част от находищата попадат в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Проучване на биологията на размножаване и на факторите, повлияващи площта и числеността на популациите с цел оптимизиране режима на охрана. Съхраняване на семена в семенна банка.

Литература: Тхин, 1980; Кузманов, 1984а, б; Пеев, 1992а; Fernandes, 1976; Bondev, 2006.

Автор Люба Евстатиева


Рилско подрумиче (карта на разпространението)

Рилско подрумиче (илюстрация)