Едрокошничесто подрумиче

Anthemis macrantha Heuff.

Сем. Asteraceae – Сложноцветни

Природозащитен статут. Застрашен [EN B1ab(iii,iv)+2ab(iii,iv)]. ЗБР.

Морфология и биология. Многогодишно тревисто растение. Стъблата 50–100 cm високи, разреденовлакнести до почти голи. Листата пересторазсечени, зелени; приосновните дълги до 15 cm и широки 10 cm, стъбловите 9 cm дълги, 4 cm широки, дяловете продълговати; рахисът назъбен. Кошничките 45–65 mm в диаметър. Обвивните листчета яйцевидни до продълговатоланцетни, заострени, черни по ръба и на върха. Езичестите цветове бели. Плодосемките 2–2,5 mm дълги, със заоблени странични ръбове и коронка, достигаща 1/4–1/3 от дължината на плодосемката. Цв. VII–IX, пл. VIII–XI. Размножава се със семена.

Местообитания и популации. Среща се по тревисти места, ливади, край горски пътища, на кафяви горски почви. Образува силно фрагментирани, малочислени популации, като индивидите растат обикновено поединично.

Разпространение в България. Западни гранични планини (Осоговска планина – долината на р. Млачка); до около 1500 m н. в. Посочван за Витошки район (Витоша), Знеполски район (Конявска планина), Струмска долина, Рила, Средна гора (Лозенска планина), Родопите, но находищата не се потвърдени.

Общо разпространение. България и Румъния.

Отрицателно действащи фактори. Силната фрагментираност на популациите и ниската конкурентноспособност на вида, промяна на местообитанията на вида.

Предприети мерки за защита. Защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие. Находищата попадат в защитена зона от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Уточняване на находищата и детайлно проучване на числеността и площта на популациите, на биологията и екологията на вида и на застрашаващите фактори. Обявяване на находището по долината на р. Млачка за защитена територия, разработване на План за действие за опазване на вида. Мониторинг на състоянието на популациите и събиране на семена за Националната семенна генбанка в гр. Садово.

Литература: Кузманов, 1984а; Fernandes, 1976.

Автор Владимир Владимиров


Едрокошничесто подрумиче (карта на разпространението)

Едрокошничесто подрумиче (илюстрация)