Хвойнова антродия

Antrodia juniperina (Murrill) Niemelä & Ryvarden

Сем. Meripilaceae

Природозащитен статут. Застрашен [EN B2ab(i,ii,iv)].

Морфология и биология. Плодните тела многогодишни, разпростряни, с възловидни подутини, дебели 1–4 cm; ръбът тънък и заоблен; в пререз кремави до сламено оцветени. Порите ъгловати, широки 1–3 mm, назъбени. Хифната система димитична. Цистидиите многобройни, бухалковидни, 14–19 × 4,5–6 µm, жълтеникави, гладки. Базидиите 17–22 × 5–6,5 µm; спорите тясно елипсовидни, дъговидноизвити към апикулуса, гладки, 6,5–8 × 2,5–3,5 µm, безцветни.

Местообитания и популации. Среща се върху дървовидна хвойна (Juniperus excelsa).

Разпространение в България. Струмска долина (Кресненското дефиле, резерват „Тисата“).

Общо разпространение. Европа, Африка, Северна Америка.

Отрицателно действащи фактори. Промяна на хабитати в резултат на залесяване, дърводобив, пожари.

Предприети мерки за защита. Включен е в Червен списък на гъбите в България. Едно от находищата е разположено на територията на резерват „Тисата“. Двете известни находища са в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Изследване на числеността и площта на популацията, на биологията и екологията на вида. Опазване на местообитанията на вида.

Литература: Стойчев, 1990.

Автори Цветомир M. Денчев, Румяна Д. Петрова, Георги Т. Стойчев


Хвойнова антродия (карта на разпространението)

Хвойнова антродия (илюстрация)