Йорданово подрумиче

Anthemis jordanovii Stoj. & Acht.

Сем. Asteraceae – Сложноцветни

Природозащитен статут. Критично застрашен [CR B1ab(iii)+2ab(ii,v); C2a(ii)]. ЗБР. Български ендемит.

Морфология и биология. Многодишно сребристовлакнесто тревисто растение. Стъблата високи 10–15 cm, сиво-зелени до сиви, в основата с многобройни стерилни издънки. Приосновните листа просто перести, на дълги тънки дръжки, дяловете линейни или ланцетни; средните и горните листа прости, цели. Листата на стерилните издънки двойно перести. Кошничките полукълбести, 10–12 mm в диаметър, единични. Обвивните листчета бледожълти линейноланцетни до ланцетни, гъсто сребристо влакнести, островърхи, ясно килевидни, без ципест ръб. Езичестите цветове бели, тръбестите многобройни, жълти. Съцветното легло конично или удълженояйцевидно. Плодосемките обратнопирамидални, на върха с асиметрична, до 0,3 mm висока коронка. Цв. VІ–VІІІ, пл. VІІ–VІІІ. Опрашва се от насекоми. Размножава се със семена и коренищни издънки.

Местообитания и популации. Расте по открити, сухи варовити скали и каменисти места. Популацията му е малочислена, възобновяването по естествен път е ограничено.

Разпространение в България. Странджа (край с. Стоилово); 200 m н. в.

Общо разпространение. България.

Отрицателно действащи фактори. Изключително малочислена популация, ниски възобновителни възможности, утъпкване и паша на селскостопански животни.

Предприети мерки за защита. Защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие. Находището е в границите на природен парк „Странджа“ и в защитена зона от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Проучване на числеността и площта на популациите, биологията и екологията на вида, застрашаващите фактори и разработване на План за действие за опазване на вида. Мониторинг на състоянието на популациите и събиране на семенен материал за Националната семенна генбанка в гр. Садово.

Литература: Кузманов, 1984а; Ganchev, 2006.

Автор Чавдар Гусев


Йорданово подрумиче (карта на разпространението)

Йорданово подрумиче (илюстрация)