Изменчива антродия

Antrodia heteromorpha (Fr. : Fr.) Donk

Сем. Meripilaceae

Природозащитен статут. Застрашен [EN B2ab(ii,iv)].

Морфология и биология. Плодните тела едногодишни или двугодишни, приседналоразпростряни, 2–15 × 0,2–3 × 0,2–15 cm, обикновено сраснали помежду си и керемидовидно разположени, с неравна, бяла, жълтеникавокафява, по-късно сива повърхност; ръбът вълновиден; в пререз кремави. Порите с белезникава до светлокафява повърхност, ъгловати, тънкостенни, 1–3 mm в диаметър, понякога пластинковидни. Хифната система димитична. Цистидии няма. Базидиите бухалковидни, 28–37 × 9–10 µm; спорите цилиндрични, 8–12,5 × 3,5–5,5 µm, безцветни. Образува плодни тела през VI–XII.

Местообитания и популации. Расте в иглолистни гори, предимно върху стъбла и клони на смърч (Picea) и ела (Abies).

Разпространение в България. Рила (резерват „Парангалица“).

Общо разпространение. Европа, Азия, Северна Америка.

Отрицателно действащи фактори. Промяна на хабитати в резултат на залесяване и дърводобив.

Предприети мерки за защита. Включен е в Червен списък на гъбите в България. Известното находище е на територията на резерват „Парангалица“ и в защитена зона от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Изследване на числеността и площта на популацията, изследване на биологията и екологията на вида. Опазване на местообитанията на вида.

Литература: Стойчев, 1987, 1990.

Автори Цветомир M. Денчев, Румяна Д. Петрова, Георги Т. Стойчев


Изменчива антродия (карта на разпространението)

Изменчива антродия (илюстрация)