Anomodon rostratus (Hedw.) Schimp.

Сем. Anomodontaceae - Аномодонтови

Природозащитен статут. Критично застрашен [CR B2ab(iii)]. Видът е включен в Червената книга на мъховете в Европа с категорията „рядък“.

Морфология и биология. Многогодишен листнат страничноплоден мъх. Образува жълто-зелени до тъмнозелени чимчета. Първичните стъбла пълзящи, вторичните стъбла изправени, гъсто разклонени, клонките къси. Листата в сухо състояние прилегнали към стъблото, във влажно – изправени до леко разперени, овално ланцетни, заострени, ръбът тясно завит по цялата си дължина, върхът завършва с по-къс или по-дълъг безцветен осил. Двудомен, рядко спороноси. Спороносната кутийка изправена, удължена до цилиндрична, разположена върху дълга дръжка.

Местообитания и популации. Среща се в широколистни гори върху варовикови скали, кора в основата на дървета и мъртви пънове, рядко върху почва. Популациите са с ограничено разпространение, ниска плътност и слаб потенциал за разселване на по-далечни разстояния, поради рядко спороносене.

Разпространение в България. Стара планина (Ср. – край Тетевен).

Общо разпространение. Балкански полуостров (Босна и Херцеговина, България, Румъния, Словения, Хърватска), Западна и Централна Европа, Кавказ, Северна и Централна Америка, Централна Азия. Субмедитеранско-планински вид.

Отрицателно действащи фактори. Основен застрашаващ фактор е намаляването на качеството на местообитанията и тяхнoтo унищожаване при дърводобив (прореждане и голи сечи). Видът е силно зависим от наличието на относително стабилни горски хабитати, които са интензивно експлоатирани и все по-силно фрагментирани, особено в околностите на населени места. Малкият брой находища го прави уязвим от случайни събития.

Предприети мерки за защита. Находището е в защитена зона от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Проучване на числеността и площта на популациите, биологията и екологията на вида у нас, изясняване на застрашаващите фактори и мониторинг на популациите.

Литература: Meinunger, 1975.

Автор Райна Начева


Anomodon rostratus (карта на разпространението)

Anomodon rostratus (илюстрация)