Македонско винче

Anchusa macedonica Degen & Dörfler

Сем. Boraginaceae – Грапаволистни

Природозащитен статут. Уязвим [VU A2cd; B1ab(iii)2a; C1]. ЗБР. Балкански ендемит.

Морфология и биология. Едногодишно или двугодишно тревисто растение с осев корен. Стъблата високи до 20 cm, възходящи. Листата линейнопродълговати или ланцетни, влакнести. Власинките в основата с брадавички. Съцветието единично, късо. Цветните дръжки дълги 5–10 mm. Прицветниците по-дълги от чашката. Чашката дълга до 5 mm, разделена почти до основата, с ланцетни, почти заострени дялове. Венчето синьо, тръбицата 1–2 mm, по-къса от разширената част; разширената част 5–7 mm в диаметър. Плодът от 4 сухи орехчета с неправилно закръглена до яйцевидна форма. Цв. V–VІ, пл. VІ–VІІ. Опрашва се от насекоми. Размножава се със семена.

Местообитание и популации. Расте по сухи, песъчливи и скалисти места, понякога на варовик, покрай р. Струма. Популациите са с малка площ и добра плътност. Участва в тревни съобщества с плевелни видове в пасища и в съобщества наQuercus coccifera .

Разпространение в България. Среща се по Струмска долина (Ю. – с. Илинденци, с. Каменица, с. Тополница и западно от гр. Сандански); от 150 до 300 m н. в.

Общо разпространение. Балкански полуостров (Р Македония, България, Северна Гърция).

Отрицателно действащи фактори. Строеж на хотели и пътища, унищожаване на находищата наQuercus coccifera , подпалване и разораване на стърнищата, утъпкване на ливадите и пасищата от машини.

Предприети мерки за защита. Защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие. Находищата попадат в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Проучване на еколого-физиологичните изисквания на вида. Търсене на нови находища в Струмска долина. Включване на вида в списъка на защитените растения съгласно Закона за биологичното разнообразие.

Литература: Мицевски, 1970; Bornmüller, 1925–28; Chater, 1972; Delipavlov, 1992.

Автор Димитър Димитров


Македонско винче (карта на разпространението)

Македонско винче (илюстрация)