Вебиев див бадем

Amygdalus delipavlovii S. Seraf.

Amygdalus webbii Spach.1, 2, 3

Сем. Rosaceae – Розоцветни

Природозащитен статут. Критично застрашен [CR C2a(i)]. ЗБР.

Морфология и биология. Храст. Стъблата високи 2–4 m. Клоните трънливи. Листата тясно ланцентни, дълги 3–4 cm, около 1 cm широки, разположени последователно. Цветовете единични или на групи по 2–3, на къси дръжки или приседнали. Венчелистчетата дълги около 1 cm, бледорозови до бели. Плодовете дълги 2–2,5 cm, яйцевиднокълбести, слабо сплескани, на върха заострени. Цв. IV–V, пл. VIII. Опрашва се от насекоми.

Местообитания и популации. На каменисти и сухи места, образувайки храстови съобщества сJasminum fruticans ,Paliurus spina - christi, Pyrus amygdaliformis и др. Популацията на вида е малочислена, не надвиша 200 индивида. Находището на хълма Кожух е най-многочислено.

Разпространение в България. Западни гранични планини (до с. Палат и край р. Лебница, южно от с. Игралище, Малашевска планина), Струмска долина (Ю. – северния дял на хълма Кожух); 300–350 m н. в.

Общо разпространение. България.

Отрицателно действащи фактори. Основните заплахи за съществуването на вида са свързани с ограниченото разпространение и лошото размножаване и възобновяване на популациите, определено от хибридната му природа и разпадането на белезите в първото (F1) поколение.

Предприети мерки за защита. Защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие. Находището на хълма Кожух попада в границите на природна забележителност „Кожух“.

Необходими мерки за защита. Необходимо е проучване на числеността и площта на популациите, биологията и екологията на вида и застрашаващите фактори. Изследване на състоянието на хабитата и разработване на План за действие за опазване на вида.

Литература: Делипавлов, 1966; Вълев, 1973; Серафимов, 1983.

Автор Десислава Сопотлиева


Вебиев див бадем (карта на разпространението)

Вебиев див бадем (илюстрация)