Булка гъба

Amanita caesarea (Scop. : Fr.) Pers.

Сем. Pluteaceae - Плутееви

Природозащитен статут. Уязвим [VU А2acd+3cd; B1ab(i,iii)]

Морфология и биология. Плодното тяло в младо състояние обвито с ципесто, бяло, общо покривало. Шапката от полукълбовидна до разперена или почти плоска, 8–15 cm в диаметър, оранжево-червена, рядко с остатъци от общото покривало; ръбът у младите гъби сраснал с пънчето чрез жълто частично покривало, по-късно изправен, радиалнонабразден. Пластинките свободни, жълти. Пънчето цилиндрично, 8–16 ´ 2–3 cm, жълто със жълт ципест пръстен, в основата луковичноудебелено и обхванато от бяла разкъсана волва. Месото дебело, жълто. Спорите елипсовидни, 9–12 ´ 6–7 mm, безцветни, гладки. Образува плодни тела единично и на групи, VI–X.

Местообитание и популации. Среща се в светли и топли, дъбови и смесени широколистни (дъб –Quercus , бук –Fagus , кестен –Castanea) гори, на добре дренирани почви. Известни са около 40 находища. В някои от находищата са провеждани по-продължителни наблюдения (10–30 години) и е установено намаляване на числеността на плодните тела.

Разпространение в България. Черноморско крайбрежие, Предбалкан, Стара планина, Знеполски район, Витошки район, Рила, Средна гора, Родопи, Тракийска низина, Странджа.

Общо разпространение. Европа (главно в страните около Средиземно море), Азия, Северна Америка, Северна Африка (Мароко, Алжир).

Отрицателно действащи фактори. Промяна на хабитатите в резултат на земеделие, залесяване, дърводобив, туризъм и отдих, пожари; събиране за храна за лични нужди.

Предприети мерки за защита. Включен е в Червен списък на гъбите в България. Част от находищата са разположени на територията на природен парк „Странджа“, резерват „Ропотамо“ и природна забележителност „Янкьовец“, и в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Проучване на числеността и площта на популацията. Включване на вида в националната система за мониторинг на биологичното разнообразие и опазване на хабитатите и местонаходищата на вида. Въвеждане на разрешени количества за събиране само за лични нужди в определени територии за определено време.

Литература: Бързаков, 1926, 1939; Хинкова, 1955а, 1958б, 1961; Хинкова, Факирова, 1970; Друмева, Стойчев, 1980; Гьошева, Гусев, 1998; Kuthan & Kotlaba, 1981, 1989; Gyosheva, 1997a; Gyosheva et al., 2000, 2006.

Автор Мелания Гьошева


Булка гъба (карта на разпространението)

Булка гъба (илюстрация)