Ръбестостъблен лук

Allium angulosum L.

Сем. Liliaceae – Кремови

Природозащитен статут. Критично застрашен [CR A1c; B1ab(i,ii,iii)+2ab(i)]. ЗБР.

Морфология и биология. Многогодишно тревисто растение с конично-цилиндрични луковици, прикрепени на късо, хоризонтално коренище. Стъблото високо 20–60 cm, ръбесто, тънко. Листата 5–6, линейни, широки 2–4 mm, събрани в основата на стъблото, с изразен гръбен ръб. Обвивката на съцветието късо заострена, по-къса от него, запазваща се. Съцветието полукълбовидно, гъсто, многоцветно. Oколоцветникът широко звънчевиден, с розово-виолетови листчета, със слабо забележими жилки. Плодът кутийка, 1,5 пъти по-къса от околоцветника. Цв. VII–IX, пл. IX–X. Опрашва се от насекоми. Размножава се със семена и вегетативно.

Местообитания и популации. Среща се във влажни ливади в поречието на р. Дунав. Издържа на продължително заливане, с което е свързан и по-късния му вегетационен период. Образува многочислени, но ограничени по площ популации. Находището на о. Белене се състои от 1500–2000 индивида, но само върху неголеми по площ и изолирани ливади, върху песъчливи наноси сред храсталаците отAmorpha fruticosa .

Разпространение в България. Дунавска равнина (само край р. Дунав при гр. Видин (Ловния парк) и о. Белене (Персина)); до 150 m н. в.

Общо разпространение. Средна, Южна и Източна Европа, Балканския полуостров, Сибир.

Отрицателно действащи фактори. Пресушаването на крайдунавските блата и превръщането им в обработваеми площи. Промяната във водния режим на р. Дунав, привързаността на вида към специфичен и много рядък в България хабитат – големи крайречни заливни ливади.

Предприети мерки за защита. Защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие. Популацията на о. Белене е на територията на природен парк „Персина“ и в защитена зона от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Детайлно проучване на числеността и площта на популациите, контрол върху популацията на инвазивния видAmorpha fruticosa в находището на о. Белене. Обявяване на находището при гр. Видин за защитена територия и събиране на семенен материал за Националната семенна генбанка в гр. Садово.

Литература: Йорданов, 1935; Вълев, Асенов, 1964; Петрова, 1984.

Автор Росен Цонев


Ръбестостъблен лук (карта на разпространението)

Ръбестостъблен лук (илюстрация)