Синя айважива

Alkanna tinctoria (L.) Tausch

Сем. Boraginaceae – Грапаволистни

Природозащитен статут. Застрашен [ЕN B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(ii,iii,iv)]. ЗБР.

Морфология и биология. Многогодишно тревисто растение с вдървенял корен. Стъблата няколко до многобройни, дълги (5)10–25(35) cm, в основата с розетка. Листата от два типа, розетковите 2–5 cm дълги и 2–4 mm широки, линейноелиптични до линейноланцетни, както и долните стъблови в основата си стеснени; горните стъблови листа приседнали, елиптичноланцетни или ланцетни. Цветовете събрани във връхни цимозни съцветия. Цялото растение гъсто- простовлакнесто. Чашката разделена почти до основата си. Венчето отвън голо, яркосиньо, разширената част звънчевидна, 6–7(8) mm в диаметър. Плодът орехче, 3 mm в диаметър, с хоризонтални носчета, по повърхността неравномерно брадавичести. Цв. ІІІ–ІV, пл. ІV–VІ. Опрашва се от вятъра и от насекоми. Размножава се със семена.

Местообитания и популации. Расте по сухи, припечни и тревисти места в равнините. Популациите са пространствено изолирани, разкъсани, образувани от единични растения или не много на брой групи от по няколко индивида.

Разпространение в България. Дунавска равнина, Струмска долина, Пирин, Родопи, Тракийска низина, Тунджанска хълмиста равнина, Странджа; до 600 m н. в.

Общо разпространение. Южна и Централна Европа, Средиземноморие, Кавказ, Югозападна Азия (Мала Азия).

Отрицателно действащи фактори. Ограниченото разпространение, малката численост на популациите, ерозията, масовото използване на корените за лечебни цели, пашата и утъпкването на местообитанията се отразяват неблагоприятно на състоянието на популациите.

Предприети мерки за защита. Защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие. Част от находищата попадат в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Проучване на биологията на размножаване и възможностите за отглеждане вin situ иex-situ условия. Определяне на факторите, повлияващи площта и числеността на популациите с цел оптимизиране на режима на охрана и съхраняване на семена в семенна банка.

Литература: Кожухаров, 1989; Genova et al., 1997; Petrova et al., 2004.

Автор Люба Евстатиева


Синя айважива (карта на разпространението)

Синя айважива (илюстрация)