Стоянова айважива

Alkanna stojanovii Kozuharov

Сем. Boraginaceae – Грапаволистни

Природозащитен статут. Застрашен [EN B1ac(iii); C2a(i)]. Български ендемит.

Морфология и биология. Многогодишно тревисто растение с осев корен. Стъблата високи 10–17(20), 25–30 cm, с листна розетка. Листата линейноланцетни до линейноелиптични, в основата стеснени в дръжка, заострени на върха. Съцветията просто- и жлезистовлакнести, удължени, рехави. Прицветниците линейноланцетни, на върха заострени, равни на чашката или по-дълги. Цветовете гъсто разположени, почти приседнали. Чашката при цвета дълга 6–7 mm, при плода дълга 10–11 mm. Венчето светложълто, в сухо състояние гълъбово; венечната тръбица по-дълга от чашката; разширената част звънчевидна, 6–7 mm в диаметър. Плодът от 4 сухи орехчета, всяко 2–2,5 mm в диаметър, гъсто брадавичесто. Цв. ІІІ–V, пл. V–VІ. Опрашва се от насекоми. Размножава се със семена.

Местообитание и популации. Расте по сухи, каменисти, варовити места върху рендзинова почва в равнините и предпланините. Популациите са с малка площ и плътност. Участва в тревни съобщества, заедно сCrupina vulgaris ,Salvia argentea ,Hippocrepis ciliata ,Festuca valesiaca и др.

Разпространение в България. Славянка (с. Нова Ловча, Гоцеделчевско), Пирин (Ю. – над с. Горно Спанчево, Благоевградско), Тракийска низина (Свиленградско), Тунджанска хълмиста равнина (с. Маточина, Свиленградско); от 350 до 1000 m н. в.

Общо разпространение. България.

Отрицателно действащи фактори. Пожари, възникващи в планините Славянка и Сакар, изоставяне на пасищата и ливадите, промяна в ползването на земите.

Предприети мерки за защита. Популацията в Славянка попада в резерват „Алиботуш“. Част от находищата на вида са в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Включване на вида в списъка на защитените растения съгласно Закона за биологичното разнообразие. Обявяване на находищата в Сакар за защитена територия и провеждане на мониторинг на състоянието на популациите.

Литература: Кожухаров, 1989.

Автор Димитър Димитров


Стоянова айважива (карта на разпространението)

Стоянова айважива (илюстрация)