Двувърха алеурия

Aleuria bicuculata (Boud.) Gillet

Сем. Pyronemataceae

Природозащитен статут. Застрашен [EN B2ab(ii,iv)].

Морфология и биология. Плодните тела (апотеции) до 1 cm в диаметър, приседнали, чашковидни, с жълто-оранжев химений и със завит навътре ръб; отвън дребнозърнести или с памуковиден налеп, едноцветни с химения или бледожълти. Спорите елипсовидни, 14–16 × 7–9 μm, едноклетъчни, безцветни, с две мастни капки и с обвивка, покрита със заострени брадавички и с по един безцветен придатък (апикулус) на всеки край. Плодни тела се образуват през VI–XI.

Местообитания и популации. Среща се на песъчлива почва сред мъх (Polytrichum).

Разпространение в България. Североизточна България (край гр. Шумен), Рила (над с. Сестримо).

Общо разпространение. Европа.

Отрицателно действащи фактори. Промяна на хабитати в резултат на суша, земеделски дейности, залесяване, дърводобив, туризъм, пожари.

Предприети мерки за защита. Включен е в Червен списък на гъбите в България. Едно от находищата се намира в национален парк „Рила“.

Необходими мерки за защита. Изследване на биологията и екологията на вида. Включване в националната система за мониторинг на биологичното разнообразие и опазване на местообитанията на вида.

Литература: Хинкова, 1958а, б, 1962; Gyosheva et al., 2006.

Автор Евтимия Димитрова


Двувърха алеурия (карта на разпространението)

Двувърха алеурия (илюстрация)