Алдрованда

Aldrovanda vesiculosa L.

Сем. Droseraceae – Росянкови

Природозащитен статут. Критично застрашен [CR B2ac(ii); C2a(ii)]. ЗБР, ДХ, БК.

Морфология и биология. Многогодишно тревисто, плаващо във водата, неприкрепено растение. Стъблото дълго 2–30 cm, тънко, разклонено, голо. Листата приседнали, събрани по 5–6 в прешлени, дребни, с по 5–6 дяла, 4–5 от тях четинковидни, средният дял закръглен, съставен от две половинки, които при дразнене се затварят бързо и могат да улавят дребни водни животни. Насекомоядно растение. Цветовете единични, зеленикавобели, разположени в пазвите на листата. Плодът кутийка, семената 10 на брой, черни, гладки. Цв. VII–VIII. Размножава се със семена.

Местообитания и популации. Обитава сладководни стоящи водоеми. Мястото му в тях е непостоянно и се определя от промените в движението на водната маса. Популациите са малочислени, до няколко десетки индивида.

Разпространение в България. Североизточна България (ез. Сребърна). В миналото видът се е срещал в Драгоманското блато, от където изчезва след пресушаването му.

Общо разпространение. Европа, Азия, Африка, Австралия.

Отрицателно действащи фактори. Слабо конкурентен вид, който може да бъде изместен от масово развитие на други плаващи във водата растения. Единично находище с ниска плътност на популацията и ограничени възобновителни способности.

Предприети мерки за защита. Находището на вида попада в границите на резерват „Сребърна“ и в защитена зона от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Разработване на План за действие за опазване на вида и увеличаване на числеността на популациите му.

Литература: Йорданов, 1929а; Баева, 1988.

Автор Теньо Мешинев


Алдрованда (карта на разпространението)

Алдрованда (илюстрация)