Разнолистно шапиче

Alchemilla heterophylla Rothm.

Сем. Rosaceae – Розоцветни

Природозащитен статут. Застрашен [EN B1ab(iii,v)+2ab(ii,v); C2a(i)]. Балкански ендемит.

Морфология и биология. Многогодишно тревисто растение с пълзящо коренище. Стъблата високи 15–25 cm, тънки, влакнести до най-горните разклонения. Приосновните листа бъбрековидни 7(9)-делни, от двете страни гъстовлакнести. Дръжките на приосновните листа дълги 4–6 cm, влакнести. Стъбловите листа дребни, в основата сърцевидни или отрязани. Съцветията малоцветни, къси и тесни, с гъсти цветни снопчета. Цветовете 2,5–3,5 mm в диаметър, жълто-зелени. Чашелистчетата яйцевиднотриъгълни, дяловете на външната чашка по-къси от чашелистчетата. Плодът орехче. Цв. VII–VIII, пл. VIII–IX. Опрашва се от насекоми. Размножава се със семена и вегетативно.

Местообитания и популации. Расте по тревисти места и пасища на плитки планинско-ливадни почви предимно в субалпийския пояс. Популациите са малочислени. Среща се с единични индивиди.

Разпространение в България. Стара планина (Ср.), Пирин (Синаниница), Рила (долината на р. Дупнишка Бистрица, долината на р. Дамяница); от 1800 до 2300 m н. в.

Общо разпространение. България, Албания, Хърватия, Северна Гърция, Р Македония.

Отрицателно действащи фактори. Ограничено разпространение, ниска плътност на популациите, слаби възобновителни способности. Утъпкване и унищожаване при преминаването на туристи през находищата, паша, промени в климата – затопляне и засушаване.

Предприети мерки за защита. Находищата на вида попадат в границите на националните паркове „Централен Балкан“, „Пирин“ и „Рила“ и в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Мониторинг на състоянието на популациите с цел оптимизиране режима на охрана. Поддържане и размножаване на видаex-situ , при необходимост реинродукция в естествените хабитати

Литература: Асенов, 1973, 1984; Rothmaler, 1939; Pawlowski, 1952; Walters & Pawlowski, 1968; Kurto et al., 2007.

Автор Антонина Виткова


Разнолистно шапиче (карта на разпространението)

Разнолистно шапиче (илюстрация)