Кози крак

Albatrellus pes-caprae (Pers. : Fr.) Pouzar

Сем. Albatrellaceae - Овчи прахани

Природозащитен статут. Застрашен [ЕN B2ab(i,ii,iv)]

Морфология и биология. Плодното тяло съставено от шапка и пънче, наподобяващо разцепено копито. Шапката полукълбовидна, най-често бъбрековидна, разделена на два дяла, с дълбок канал, продължаващ към основата, 5–15(20) cm в диаметър, светлокафява, кестенявокафява до тъмнокафява, гъсто люспеста, напукана. Тръбичките къси, низбягващи, бели, жълтеникави до светлокафяви. Порите широки, ъгловати (шестоъгълни), едноцветни с тръбичките. Пънчето цилиндрично или удебелено в основата, често странично, 2–5 × 1,5–3(4) cm, жълтеникаво, в основата кафеникаво, голо, по-късно люспесто. Месото кремаво, при разрез лимоненожълто. Спорите широкоелипсовидни до яйцевидни, 8–11 × 6–8 µm, гладки, безцветни. Образува единични плодни тела, VII–X.

Местообитание и популации. Среща се в иглолистни (смърч –Picea , бор –Pinus , ела –Abies) и в смесени (бор –Pinus и бук –Fagus) гори. Главно на кисели, песъчливи почви. Регионалната популация е с ограничен брой локалитети – досега са установени само два.

Разпространение в България. Родопи (Ср. – околностите на х. „Здравец“ и летовище „Бяла черква“).

Общо разпространение. Европа, Северна Америка.

Отрицателно действащи фактори. Промяна на хабитатите в резултат на дърводобив, туризъм и отдих, пожари, замърсяване на почвите.

Предприети мерки за защита. Включен е в Червен списък на гъбите в България.

Необходими мерки за защита. Проучване на числеността и площта на популацията, на биологията и екологията на вида. Включване в националната система за мониторинг на биологичното разнообразие и опазване местообитанията на вида.

Литература: Стойчев, Стефанов, 1983; Gyosheva et al., 2000, 2006.

Автори Мелания Гьошева, Георги Т. Стойчев


Кози крак (карта на разпространението)

Кози крак (илюстрация)