Венерин косъм

Adiantum capillus-veneris L.

Сем. Adiantaceae – Адиантови

Природозащитен статут. Критично застрашен [CR B2ab(i,ii,iii,iv)]. ЗБР.

Морфология и биология. Многогодишно тревисто растение с крехко, късопълзящо коренище. Листата нежни, дълги до 30 cm, яйцевидни до яйцевидноланцетни, двойно- или тройноперести. Листните делчета ветриловидни или клиновидни, без ясно видима средна жилка. Външният ръб на стерилните сегменти назъбен, този на фертилните ципест и прегънат надолу, образувайки псевдоиндузиум, покриващ сорусите. Размножава се чрез спори, узряващи VІ–VІІІ.

Местообитания и популации. Расте предимно на сянка, по скални ръбове, в ниши или пукнатини на мокри варовикови скали, край извори. Изисква постоянна влага. Популациите са силно фрагментирани, малочислени, с мозаечна пространствена структура, рядко многочислени и с плътно покритие. Известни са девет локалитета, но в някои от тях видът вероятно е унищожен.

Разпространение в България. Западни гранични планини, Струмска долина (Ю.), Славянка, Родопи; около 1000 m н. в.

Общо разпространение. В топлите умерени и тропичните зони, почти космополитен вид. Западна и Южна Европа, Крим, Макаронезия, Северна, Централна и Южна Африка, Мадагаскар, Маскаренски острови, о. Реюнион, Азия, Северна и Южна Америка – от южните райони на САЩ до Венецуела и Перу, Австралия, Полинезия.

Отрицателно действащи фактори. Засушаване на климата, ограничено разпространение на вида, изкореняване и събиране за декоративни цели. Каптиране на изворите, промяна на водния режим на хабитата.

Предприети мерки за защита. Защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие. Находищата в гр. Кърджали и при с. Орешари са обявени за защитени местности „Находище на венерин косъм“ и „Орешари“. Част от находищата на вида попадат в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Проучване на числеността и площта на популациите, биологията и екологията на вида, застрашаващите фактори и разработване на План за действие за опазване на вида. Мониторинг на състоянието на популациите и съхраняване на генетичен материал в генбанка.

Литература: Стоянов, 1921; Ахтаров, Йорданов, 1963; Василева, Виходцевски, 1974; Велев, 1984; Петрова, Герасимова, Василев, Герасимов, 1998; Moore, 1993.

Автор Даниела Иванова


Венерин косъм (карта на разпространението)

Венерин косъм (илюстрация)