Тракийски равнец

Achillea thracica Velen.

Сем. Asteraceae – Сложноцветни

Природозащитен статут. Критично застрашен [CR B2ab(ii,iv); C2a(i)]. IUCN(R), ЗБР, ДХ, БК. Български ендемит.

Морфология и биология. Многогодишно тревисто растение, високо 30–50 cm. Листата просто перести с линейноланцетни до линейнотриъгълни делчета, късовлакнести, с гъсто разположени прилегнали жлези. Цветовете златистожълти, съцветията щитовидни, образувани от многобройни дребни кошнички. Плодосемката продълговата, без хвърчилка. Цв. VІ–ІX, пл. VІІ–Х. Опрашва се от насекоми. Размножава се със семена, разнасяни от вятъра и животните и вегетативно, чрез коренищни издънки.

Местообитания и популации. Расте по сухи тревисти места покрай пътища, из храсталаци и по горски полянки в ксеротермния дъбов пояс. Популациите са разкъсани, малочислени, представени от по няколко до десетина индивида. По-компактна и по-многочислена субпопулация има сред остатъчна дъбова гора отQuercus pubescens иCarpinus orientalis на около 3–4 km северозападно от с. Маноле, Пловдивско. Заеманата площ е около 600–700 m2. На много места растението се проявява като пионерен елемент, бързо се настанява на новосъздадени от човека местообитания.

Разпространение в България. Тракийска низина (в района на селата Маноле и Белозем и гр. Садово, Пловдивско), Тунджанска хълмиста равнина (между селата Манолово и Скобелево, Казанлъшко). Посочва се и за Тополовградско; 150–300 m н. в.

Общо разпространение. България.

Отрицателно действащи фактори. Разположението на находищата в близко съседство със селища, пътища, канали, обработваеми площи и силната им пряка и косвена антропогенна повлияност води до намаляване на числеността на популациите.

Предприети мерки за защита. Защитен вид, местообитанията на който се нуждаят от приоритетна защита съгласно Закона за биологичното разнообразие. Включен в 1997 IUCN Red List of Threatened Plants и в Приложение 1 на Конвенцията за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания (1979). Находищата попадат в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Проучване на числеността и площта на популациите , както и на биологията и екологията на вида. Обявяване на находището край с. Маноле, Пловдивско за защитена територия и събиране на семена за Националната семенна генбанка в гр. Садово.

Литература: Кузманов, 1978, 1984а; Ганчев, 1992; Velenovský, 1891.

Автор Стефан Станев


Тракийски равнец (карта на разпространението)

Тракийски равнец (илюстрация)