Прилегналовлакнест равнец

Achillea leptophylla M. Bieb.

Сем. Asteraceae – Сложноцветни

Природозащитен статут. Застрашен [EN B1ab(iii)+2ab(iii)]. ЗБР.

Морфология и биология. Многогодишно тревисто растение. Стъблата високи до 30 cm, изправени, гъсто копринестовлакнести. Листата гъсто копринестовлакнести, двойно пересто насечени, дяловете от втори порядък ланцетни до линейни. Сложното съцветие щитовидно, от голям брой прости съцветия кошнички. Езичестите цветове 5, дълги до 1,5 mm, жълти. Плодът плодосемка. Размножава се семенно и вегетативно. Цв. V–X, пл. VII–XI.

Местообитания и популации. Сухи каменисти варовити места върху плитки почви. Популациите са малочислени, с единични индивиди и ниска плътност.

Разпространение в България. Североизточна България (Провадия, селата Манастир, Венчан, Мадара); при 100–200 m н. в. Част от находищата (при селата Манастир и Венчан) не са потвърждавани през последните години.

Общо разпространение. Югоизточна Европа, Кавказ, Средна Азия.

Отрицателно действащи фактори. Ограниченото разпространение, утъпкването и замърсяването на местообитанията в известните находища.

Предприети мерки за защита. Защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие. Част от находищата на вида попадат в защитенa зонa от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Поддържане и опазване на местообитанията на вида, осъществяване на мониторинг на числеността на популациите и съхраняване вex-situ колекции.

Литература: Кузманов, 1984а; Неделчева, 1998.

Автори Борис Асьов, Цветомир М. Денчев


Прилегналовлакнест равнец (карта на разпространението)

Прилегналовлакнест равнец (илюстрация)