Кочиев равнец

Achillea kotschyi Boiss.

Сем. Asteraceae – Сложноцветни

Природозащитен статут. Критично застрашен [CR B1ab(iii)+2ab(iii)]. ЗБР.

Морфология и биология. Многогодишно тревисто растение с разклонено подземно коренище. Стъблата високи до 40 cm, изправени. Листата пересто насечени, с 7–9 двойки дялове от първи порядък; листната ос между дяловете назъбена. Сложното съцветие щитовидно, от голям брой прости съцветия кошнички. Езичестите цветове 5, дълги  до 2,5 mm, бели. Плодът плодосемка. Размножава се със семена и вегетативно. Цв. VII–VIII, пл. VIII–X.

Местообитания и популации. Сухи каменливи тревисти места и храсталаци от Juniperus sibirica в пояса на смърчовите гори и субалпийския пояс. Популацията е с висока степен на фрагментация.

Разпространение в България. Стара планина (Ср. – Сопотския Балкан, района на х. „Незабравка“, вр. Добрила, Куманица, на изток до долината на Стара река); при около 1500 до 1900 m н. в.

Общо разпространение. Балкански полуостров, Мала Азия.

Отрицателно действащи фактори. Утъпкването и замърсяването на местообитанията в известните находища в резултат на пашата и развитието на туризма. Семенната продуктивност на вида е занижена. Събира се ограничено от туристи в качеството на лечебно растение.

Предприети мерки за защита. Защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие. Всички известни находища се намират на територията на национален парк „Централен Балкан“ и попадат в защитена зона от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Поддържане и опазване на местообитанията на вида. Изготвяне на план за действие за опазване на вида и осъществяване на мониторинг на популациите. Съхраняване в ex-situ колекции.

Забележка. Някои автори приемат, че българските растения показват характерни различия и ги отделят като самостоятелен вид,Achillea urumoffii Hal.

Литература: Кузманов и др., 1985; Halàcsy, 1897; Velenovský, 1898; Saukel et al., 2003.

Автори Борис Асьов, Цветомир Денчев


Кочиев равнец (карта на разпространението)

Кочиев равнец (илюстрация)