Беловлакнест равнец

Achillea chrysocoma Friv.

Сем. Asteraceae – Сложноцветни

Природозащитен статут. Застрашен [EN B1ab(iii)+2ab(iii)]. Балкански ендемит.

Морфология и биология. Многогодишно тревисто растение с разклонено подземно коренище. Стъблата високи до 40 cm, изправени, гъсто копринестовлакнести. Листата гъсто сребристо копринестовлакнести, двойно перестонасечени, дяловете от втори порядък нишковидни. Сложното съцветие щитовидно, от голям брой прости съцветия – кошнички. Езичестите цветове 5, дълги до 2,5 mm, жълти. Плодът плодосемка. Цв. VII–VIII, пл. VIII–X. Размножава се семенно и вегетативно.

Местообитания и популации. Сухи каменливи тревисти места в субалпийския пояс. Популацията е с висока степен на фрагментация.

Разпространение в България. Западни гранични планини (Осогово – вр. Мали Руен, вр. Човека), Пирин (Ю. – вр. Ореляк), Рила (Друшлявишки гребен), Славянка (Гоцев вр.); над 1900 m н. в.

Общо разпространение. Балкански полуостров (Албания, България, Р Македония, Гърция).

Отрицателно действащи фактори. Ограниченото разпространение, утъпкването и замърсяването на местообитанията в известните находища в резултат на развитието на туризма, в находището в Осоговска планина също и строителството на погранични съоръжения в миналото.

Предприети мерки за защита. Част от популациите на вида са на територията на природен парк „Рилски манастир“ и резерват „Алиботуш“. Находищата попадат в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Поддържане и опазване на местообитанията на вида. Включване на вида в списъка на защитените растения съгласно Закона за биологичното разнообразие и осъществяване на мониторинг на състоянието на популациите, съхраняване в ex-situ колекции.

Литература: Асенов, 1961; Неделчева, 1998.

Автори Борис Асьов, Владимир Владимиров


Беловлакнест равнец (карта на разпространението)

Беловлакнест равнец (илюстрация)