Бодлив страшник

Acanthus spinosus L.s

Сем. A cantha ceae – Страшникови

Природозащитен статут. Застрашен [EN B2ab(ii,iii); C2a(i)]. ЗБР.

Морфология и биология. Многогодишно тревисто растение. Стъблата закръглени, гъстовлакнести, високи 20–80 cm. Приосновните листа дълги 10–40 cm, широки 5–20 cm, с къси дръжки, дълбоко двойно- или тройноперести, листните дялове ланцетни, бодливоназъбени. Стъбловите листа на много къси дръжки, по-дребни от приосновните. Цв. V–VІ, пл. VІ–VІІІ. Опрашва се от насекоми. Размножава се със семена.

Местообитания и популации. Среща се из храсталаци от драка на излужени чернозем-смолници; от морското равнище до около 600 m н. в. Субпопулациите са малочислени и силно фрагментирани.

Разпространение в България. Черноморско крайбрежие, Средна гора, Тракийска низина.

Общо разпространение. Балкански полуостров, Италия.

Отрицателно действащи фактори. Промени в режима на стопанисване на земята, застрояване на териториите, на които се намират субпопулациите на вида, строителство на пътища и жп съоръжения.

Предприети мерки за защита. Защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие. Част от находищата му попадат в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Необходимо е разработване на План за действие за вида, както и детайлно проучване на разпространението на вида, на числеността и площта на неговите популации, на биологията и екологията на вида. Провеждане на дългосрочен мониторинг за разкриване на тенденциите при този вид, събиране на семенен материал за Националната семенна генбанка в гр. Садово, при необходимост – обявяване на защитена територия за опазването на вида.

Литература: Йорданов, 1934а; Попова, 1984; Петрова, 1995; Heywood & Richardson, 1972.

Автор Десислава Димитрова


Бодлив страшник (карта на разпространението)

Бодлив страшник (илюстрация)