Списък на използваните съкращения

БАН Българска академия на науките
БК Бернска конвенция (Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания)
ДХ Директива за хабитатите (Директива 92/43/ЕИО)
ЗБР Закон за биологичното разнообразие
МОСВ Министерство на околната среда и водите
НП национален парк
ПП природен парк
CITES Конвенция по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора
IUCN Международен съюз за защита на природата (World Conservation Union)


вр. връх
гр. град
Зап. западен
Изт. източен
местн. местност
надм. в. надморска височина
Пл. период на плодоносене
р. река
с. село
Сев. северен
Ср. среден
х. хижа
Цв. период на цъвтеж
Ю. южен