Благодарности

Редакционната колегия на Том 1 – Растения и гъби, изказва благодарност на Министерството на околната среда и водите за предоставената възможност тази книга да бъде публикувана.